Aici poate fi textul referitor la autor
Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

ȘCOALA CU CLASELE I-VIII ȘIRINEASA

 

1.MIȘCARE PERSONAL

Anexă la ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării

nr. 5885/10.11.2009METODOLOGIE

PRIVIND MIŞCAREA PERSONALULUI DIDACTIC

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITARCAPITOLUL ICONSTITUIREA, ÎNCADRAREA ŞI VACANTAREA

POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
CA URMARE A APLICĂRII PLANULUI-CADRUArt. 1. (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul preuniversitar se
realizează pe baza planurilor-cadru de învăţământ aflate în vigoare pentru anul şcolar 2010-2011,
aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

(2) Prin unităţi de învăţământ, în sensul prezentei Metodologii, se au în vedere: unităţile de
învăţământ cu personalitate juridică, unităţile de învăţământ conexe, palatele şi cluburile copiilor şi
elevilor şi Palatul Naţional al Copiilor, centrele judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi
asistenţă educaţională, centrele şcolare pentru educaţie incluzivă, centrele logopedice interşcolare şi
cabinetele logopedice, centrele şi cabinetele de asistenţă psihopedagogică.

(3) Absolvenţii învăţământului superior, mediu, postliceal sau ai şcolilor de maiştri pot ocupa
posturi didactice/catedre în învăţământul preuniversitar, după cum urmează:

a) absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă şi ai ciclului II de studii
universitare de masterat pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul preşcolar şi preuniversitar
obligatoriu, cu condiţia deţinerii a minimum 30 de credite de studii transferabile din programul
de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic;
personalul existent în sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 30 de credite de studii transferabile
din programul de pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum trei ani;

b) absolvenţii cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat pot ocupa posturi
didactice/catedre în învăţământul liceal, postliceal şi la anul de completare, precum şi în învăţământul
preşcolar şi preuniversitar obligatoriu, cu condiţia deţinerii unei pregătiri psihopedagogice, care să
corespundă unui număr de minimum 60 de credite de studii transferabile, programe de
pregătire oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic; personalul existent în
sistemul de învăţământ, care nu deţine cele 60 de credite de studii transferabile din programul de
pregătire psihopedagogică, este obligat să le dobândească în maximum trei ani;

c) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de scurtă durată, care îndeplinesc condiţia
prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi


completările ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul gimnazial şi anul de
completare;

d) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată, care îndeplinesc condiţia
prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul gimnazial, liceal şi
postliceal, precum şi la anul de completare;

e) absolvenţii cu diplomă ai cursurilor postuniversitare cu durata de cel puţin un an şi jumătate,
aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii
academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, care îndeplinesc condiţia prevăzută
de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul gimnazial, liceal şi postliceal, precum şi
la anul de completare;

f) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului mediu/postliceal sau ai şcolilor de maiştri, pot ocupa
posturi didactice potrivit studiilor, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 68 din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) absolvenţii cu diplomă ai învăţământului postliceal, ai şcolilor de maiştri sau ai
învăţământului superior pot ocupa catedre de pregătire/instruire practică şi de activităţi de
pre-profesionalizare pentru orice nivel de învăţământ în condiţiile art. 7 alin.(1) lit. f) din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi
prezentei Metodologii.

(4) Personalul didactic care nu a dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ şi care nu deţine
numărul minim de credite de studii transferabile din programul de pregătire psihopedagogică sau nu
îndeplineşte condiţia prevăzută de art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, este încadrat în învăţământul preuniversitar ca personal fără
studii corespunzătoare postului didactic/catedrei.

(5) Ca urmare a restructurării reţelei şcolare, a transformării unor unităţi de învăţământ în unităţi
de alt nivel şi a schimbării denumirii unităţilor de învăţământ, inspectoratele şcolare revizuiesc
deciziile de restructurare a reţelei şcolare şi, în baza acestora şi a art. 11 alin. (5) din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, emit noi
documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial în unităţi cu clase
V-XII/XIII sau I-XII/XIII, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. b2) şi art. 7
alin.(1) lit. e) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările
şi completările ulterioare, la solicitarea acestora, inspectoratele şcolare emit noi documente de numire
în care se precizează nivelul cel mai înalt de învăţământ al unităţii, în funcţie de postul/catedra
ocupat(ă).


(6) Norma didactică a personalului didactic din unităţile de învăţământ de predare-învăţare, de
instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă, potrivit art. 43 din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
cuprinde ore prevăzute în planul de învăţământ la disciplinele corespunzătoare specializării sau
specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de licenţă sau de absolvire, pe diploma de absolvire a
ciclului II de studii universitare de masterat sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de
absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu durata de cel puţin un an şi jumătate, aprobate de
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, în conformitate cu prevederile art. 1 lit. a) din Ordonanţa
Guvernului nr. 103/1998, aprobată şi modificată prin Legea nr. 109/1999, ale art. 7 şi ale art. 44 din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările şi cu actul
de numire/transfer pe post/catedră. Diplomele de absolvire a studiilor postuniversitare de masterat,
diplomele de doctor şi certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare postuniversitare nu se iau
în considerare la stabilirea normei didactice.

(7) Norma didactică a personalului didactic din cluburile sportive şcolare se stabileşte în
conformitate cu art. 43 lit. (e) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Norma didactică a profesorului/antrenorului este
de 18 ore/săptămână, respectiv 16 ore/săptămână pentru profesori cu gradul didactic I şi cu o vechime
în învăţământ de peste 25 ani. Această normă se constituie conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare a cluburilor sportive şcolare, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 5035/14.11.2001.

(8) Pentru ocuparea funcţiei de antrenor în cluburile sportive şcolare sau în palatele şi în
cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor se cere absolvirea cu diplomă a unui liceu şi a
unei şcoli de antrenori ori a unei instituţii de învăţământ postliceal sau superior de profil autorizate să
funcţioneze provizoriu/acreditate, cu specializarea în ramura de sport respectivă şi îndeplinirea
condiţiei prevăzute la art. 68 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, în conformitate cu art. 7 alin. (5), coroborate cu art. 44 alin. (5) din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale
Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de
concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în
continuare Centralizator.

(9) Norma didactică a personalului didactic din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul
Naţional al Copiilor se stabileşte în funcţie de nivelul studiilor, după cum urmează:

a) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenţii cu diplomă de absolvire, în profilul postului, ai
studiilor medii sau postliceale încadraţi în funcţia didactică de învăţător, antrenor sau maistru-
instructor;


b) 24 de ore pe săptămână pentru absolvenţii cu diplomă de absolvire, în profilul postului, ai
studiilor medii sau postliceale şi cu diplomă de absolvire sau de licenţă ai unei instituţii de învăţământ
superior de lungă sau de scurtă durată ori ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai ciclului II
de studii universitare de masterat într-un alt domeniu, încadraţi în funcţia didactică de institutor sau
maistru-instructor, cu salarizarea corespunzătoare funcţiei de institutor cu studii superioare de lungă
sau scurtă durată;

c) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii cu diplomă de absolvire ai colegiilor universitare de
institutori, în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de institutor, cu salarizarea
corespunzătoare funcţiei de institutor;

d) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii cu diplomă de absolvire ai colegiilor universitare de
antrenori, în profilul postului, încadraţi în funcţia didactică de antrenor;

e) 18 ore pe săptămână pentru absolvenţii învăţământului superior cu diplomă de
absolvire/licenţă sau diplomă de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat în profilul
postului, încadraţi în funcţia didactică de profesor sau antrenor.

Personalul didactic din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor, cu o
vechime în învăţământ de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de reducerea normei
didactice cu două ore săptămânal, fără diminuarea salariului, conform art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(10) Norma didactică a personalului didactic din centre, cabinete şcolare şi interşcolare de
asistenţă psihopedagogică se stabileşte potrivit prevederilor art. 43 lit.(e) şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi
conform Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în
învăţământul preuniversitar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 109/1999. Cadrele didactice
încadrate în centre, cabinete şcolare şi interşcolare de asistenţă psihopedagogică desfăşoară obligaţia
de predare la catedră, în specialitate, de 2-4 ore, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi
funcţionare a centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională,
aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

(11) În unitatea de învăţământ în care nu există personal didactic de specialitate pentru predarea
unei limbi moderne, a religiei sau a curriculum-ului de limbă maternă, consiliul de administraţie al
unităţii de învăţământ decide, după consultarea şefului comisiei metodice/de catedră de specialitate,
care dintre învăţătorii atestaţi pot preda şi la alte clase din ciclul primar, în condiţiile art. 16 alin. (4)
din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare. Orele respective se plătesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(12) În aceleaşi condiţii ca şi la alin. (11), pentru predarea unei limbi moderne/materne, a
educaţiei plastice, a educaţiei muzicale, a educaţiei fizice sau a religiei la nivel gimnazial pot fi
încadraţi institutori cu a doua specializare, în condiţiile art. 16 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind


Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare. Orele respective se plătesc în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(13) În învăţământul primar, orele de educaţie fizică prevăzute în planurile de învăţământ sunt
predate de profesori cu studii superioare de specialitate/institutori cu a doua specializare educaţie
fizică, fiind incluse în norma acestora sau prin plata cu ora ori cu cumul.

În situaţia în care predarea orelor de educaţie fizică din învăţământul primar nu se poate face de
profesori cu studii de specialitate/institutori cu a doua specializare educaţie fizică, acestea sunt predate
de învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământ primar de la clasa respectivă.

(14) Disciplina cultură civică face parte din norma personalului didactic cu studii superioare
având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: filosofie, istorie, cultură şi religie,
drept, drept comunitar, ştiinţe juridice, ştiinţe juridice şi administrative, ştiinţe politice, ştiinţe politice
şi administrative, ştiinţe politico-economice, ştiinţe administrative, administraţie publică, administraţie
europeană, pedagogie, pedagogie socială, psihologie, sociologie, psihosociologie, politici sociale,
comunicare şi relaţii publice, comunicare socială şi relaţii publice, studii europene, etnologie, asistenţă
socială, în concordanţă cu Centralizatorul.

Disciplina cultură civică este predată şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului II de studii
universitare de masterat având una din specializările prevăzute în Centralizator.

(15) În situaţia în care pentru disciplinele socio-umane nu se pot constitui catedre dintr-o singură
disciplină, profilul acestora se stabileşte în funcţie de disciplina cu numărul predominant de ore şi
acestea pot fi predate de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată sau ai ciclului
II de studii universitare de masterat având înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzute în
Centralizator.

(16) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplomă studii universitare de lungă durată,
care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie, aflate în imposibilitatea constituirii
catedrelor cu ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot completa norma didactică
şi cu ore de sociologie, psihologie sau economie, cu condiţia să fi avut în încadrare, în anii ulteriori
titularizării, ore la aceste discipline.

Cadrele didactice titulare pe catedre sociologie aflate în imposibilitatea constituirii catedrelor cu
ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot completa norma didactică şi cu ore de
filosofie sau psihologie. Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie aflate în imposibilitatea
constituirii catedrelor ore în specialitate, conform actului de numire/transfer, îşi pot completa norma
didactică şi cu ore de filosofie sau sociologie.

(17) Disciplinele economie, economie aplicată şi educaţie antreprenorială sunt predate de
absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de
masterat având înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator la aria curriculară
„Om şi societate”, disciplinele economie, economie aplicată şi educaţie antreprenorială. Disciplinele


educaţie antreprenorială şi economie aplicată pot fi predate şi de absolvenţii învăţământului universitar de
lungă durată care au înscrisă pe diploma de licenţă specializarea filosofie. Disciplina logică, argumentare şi
comunicare este predată de absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată cu specializarea
filosofie sau ai ciclului II de studii universitare de masterat având înscrisă pe diplomă una din specializările
prevăzută în Centralizator.

(18) Disciplina istoria şi tradiţiile minorităţii maghiare este predată de absolvenţi ai învăţământului
superior care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările: istorie sau etnologie –
linia de studiu în limba maghiară ori limba şi literatura maternă maghiară, în concordanţă cu
Centralizatorul. Pentru celelalte minorităţi naţionale, la disciplina istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale
se încadrează cu prioritate absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă pe diploma de
absolvire/licenţă specializarea istorie - linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective şi
numai în cazuri speciale în lipsa acestora pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului superior care au
înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una dintre specializările: limba şi literatura maternă a minorităţii
naţionale respective sau etnologie – linia de studiu în limba maternă a minorităţii naţionale respective.
Disciplina istoria şi tradiţiile minorităţilor naţionale este predată şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului II de
studii universitare de masterat având una din specializările prevăzute în Centralizator.

(19) Disciplina studii sociale din învăţământul liceal intră în norma de predare a absolvenţilor cu
diplomă ai studiilor universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat având
înscrisă pe diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator.

(20) Disciplina ştiinţe în învăţământul liceal este predată de absolvenţi cu diplomă ai studiilor
universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care au înscrisă pe diplomă
una din specializările prevăzută în Centralizator la aria curriculară „Matematică şi ştiinţe” pentru
disciplinele fizică, chimie sau biologie, precum şi de absolvenţi ai studiilor postuniversitare de specializare
„Predarea integrată a ştiinţelor” cu durata de cel puţin trei semestre.

(21) Disciplina literatură universală în învăţământul liceal este predată de absolvenţi cu diplomă ai
studiilor universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat care au înscrisă pe
diplomă una din specializările prevăzută în Centralizator la aria curriculară „Limbă şi comunicare” pentru
disciplinele limba şi literatura română, limbi clasice sau limbi moderne/materne.

(22) La clasele cu predare intensivă/bilingvă, limbile moderne se predau de regulă pe grupe, cu
condiţia încadrării în numărul de norme/posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.

(23) Activităţile specifice funcţiei de diriginte se organizează şi desfăşoară la toate clasele şi formele
de învăţământ din învăţământul preuniversitar în conformitate cu prevederile ordinului ministrului
educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5132/2009. La forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, indemnizaţia
prevăzută la art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările
şi completările ulterioare se acordă numai pentru lunile în care se organizează sesiunile de predare –
evaluare. Conform ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4409/1998, personalul didactic de


conducere, îndrumare şi control nu poate efectua ore de consiliere şi orientare vocaţională şi nici ore de
dirigenţie. În mod excepţional, personalul didactic de conducere poate îndeplini şi funcţia de diriginte în
condiţiile art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare, numai în situaţia în care nu există suficiente cadre didactice calificate titulare sau
suplinitoare, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar. În caz contrar, se aplică
prevederile art. 115 - 123 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare. La clasele I-IV din învăţământul special, pentru care se aplică Planul-cadru de
învăţământ pentru clasele/grupele/unităţile de învăţământ special care şcolarizează copii/elevi/tineri cu
deficiente grave, severe, profunde sau asociate, aprobat prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr.
4928/2005, ora de consiliere şi orientare se include în norma profesorului de psihopedagogie specială.

(24) Disciplinele informatică, informatică – tehnologii asistate de calculator, tehnologia informaţiei şi
a comunicaţiilor, din învăţământul liceal/anul de completare, intră în norma de predare a personalului
didactic cu studii universitare de lungă durată sau ai ciclului II de studii universitare de masterat având
înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat una dintre
specializările prevăzute în Centralizator. Disciplina informatică - tehnologia informaţiei din învăţământul
gimnazial, intră în norma de predare a personalului didactic cu studii universitare de scurtă/lungă durată, ai
ciclului I de studii universitare de licenţă sau ai ciclului II de studii universitare de masterat, având înscrisă
pe diploma de absolvire/licenţă/absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat una dintre
specializările prevăzute în Centralizator.

(25) Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate de absolvenţii
învăţământului mediu/postliceal/superior care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - în
concordanţă cu Centralizatorul.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior având înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă una
din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială,
pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994), absolvenţii cu
diplomă ai colegiilor pedagogice cu specializările educator de psihopedagogie specială sau educator şi
psihopedagogie specială, absolvenţii cu diplomă ai şcolilor postliceale care pregătesc învăţători-educatori
pentru învăţământ special şi ai liceelor pedagogice, precum şi absolvenţii învăţământului superior care au
parcurs în formarea iniţială cursuri de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale de cel
puţin 56 ore ori absolvenţi ai şcolilor postliceale cu profil pedagogic, specializarea învăţător/educatoare,
care au parcurs în formarea iniţială un curs de psihopedagogie specială sau în domeniul educaţiei speciale
de cel puţin 36 ore, pot ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special - în concordanţă cu
Centralizatorul, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie
specială efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale.

(26) Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate după cum urmează:


a) posturile de educatoare/educator, educatoare/educator de sprijin/itinerant din învăţământul special
pot fi ocupate de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale sau ai colegiilor pedagogice, care
îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. a) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile
prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările
şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25), având înscrisă pe diplomă una din specializările:
educatoare, educator de psihopedagogie specială, educator şi psihopedagogie specială, institutor pentru
învăţământ preşcolar sau institutor - în concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă
ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25);

b) posturile de învăţător/învăţător itinerant/de sprijin din învăţământul special pot fi ocupate de
absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale sau ai colegiilor pedagogice, care îndeplinesc, după
caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7
alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25), având înscrisă pe diplomă specializarea învăţător, învăţător-
educator, educator de psihopedagogie specială, educator şi psihopedagogie specială sau institutor – în
concordanţă cu Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de
licenţă cu specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile
prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările
şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25);

c) posturile de învăţător-educator din învăţământul special, pentru activitatea de după-amiază la
clasele I-X, pot fi ocupate de absolvenţi ai liceelor pedagogice, ai şcolilor postliceale care au pregătit
învăţători-educatori pentru învăţământ special sau ai colegiilor pedagogice, care îndeplinesc, după caz,
condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art.7 alin. (2) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori
cele prevăzute la alin. (25), având înscrisă pe diplomă una din specializările: învăţător, învăţător-educator,
educator de psihopedagogie specială, educator şi psihopedagogie specială, institutor – în concordanţă cu
Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu
specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7
alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25);

d) posturile de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educaţie
specială/profesor itinerant/de sprijin din învăţământul special, pot fi ocupate de absolvenţi ai instituţiilor de


învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d), lit. e), lit. h) sau lit. i) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare,
precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25) - în concordanţă cu
Centralizatorul, precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu
specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7
alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25); posturile de profesor/profesor de psihopedagogie specială pentru
o catedră de educaţie specială/profesor itinerant/de sprijin din învăţământul special liceal, pot fi ocupate de
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit.
e) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la alin.(25) - în
concordanţă cu Centralizatorul;

e) posturile de profesor psihopedagog din învăţământul special şi din cadrul structurilor de
învăţământ special integrat pot fi ocupate numai de absolvenţi ai învăţământului superior care au înscrisă
pe diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie,
psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi
ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul ori limba română, limba şi literatura română
care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin.(2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare sau cele prevăzute la alin. (25).

Pe posturile de profesor psihopedagog din învăţământul special, absolvenţii învăţământului superior
care au înscrisă pe diploma de absolvire/licenţă specializările limba română sau limba şi literatura română
pot fi încadraţi prin suplinire, numai în lipsa absolvenţilor învăţământului superior care au înscrisă pe
diploma de absolvire/licenţă una din specializările: psihopedagogie specială, psihopedagogie, psihologie,
pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie, filosofie-istorie (absolvenţi ai
promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul.

f) Posturile de profesor logoped din cadrul structurilor de învăţământ special integrat, conform art. 47
alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot
fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu una din specializările: psihopedagogie
specială, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie socială, pedagogie specială, psihosociologie,
filosofie-istorie (absolvenţi ai promoţiilor 1978-1994) - în concordanţă cu Centralizatorul;

g) posturile de profesor-educator din învăţământul special, pentru activitatea de după amiază la
clasele I-X, pot fi ocupate de absolvenţi cu diplomă ai colegiilor pedagogice şi ai instituţiilor de
învăţământ superior care îndeplinesc, după caz, condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. c), lit. d),
lit. e), lit. h) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi


completările ulterioare, precum şi condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele prevăzute la
alin. (25), precum şi de absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă cu
specializarea pedagogia învăţământului primar şi preşcolar care îndeplinesc şi condiţiile prevăzute de
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare ori cele prevăzute la alin. (25).

Salarizarea absolvenţilor cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori care ocupă posturi de
profesor-educator se realizează corespunzător funcţiei de institutor cu studii superioare de scurtă
durată.

h) Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special gimnazial din
învăţământul special pot fi ocupate de profesori nevăzători absolvenţi cu diplomă ai învăţământului
superior de scurtă sau lungă durată care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d), lit. e),
lit. h) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi
completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cele de la alin. (25). .

Posturile de profesor preparator (nevăzător) din învăţământul special liceal pot fi ocupate de
profesori nevăzători absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior de lungă durată care îndeplinesc
condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. e) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile art. 7 alin.
(2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare ori cele de la alin. (25).

În situaţia în care nu există nici un candidat nevăzător, postul de profesor preparator (nevăzător)
poate fi ocupat pe perioadă determinată şi de alte cadre didactice care îndeplinesc condiţiile de studii.

i) Disciplinele din aria curriculară tehnologii la clasele V-VIII din învăţământul special,
activităţile de pre-profesionalizare şi instruirea practică în învăţământul special pot fi desfăşurate de
cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. f) şi de art.7 alin. (2) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare
sau cele prevăzute la alin. (25).

Pentru cadrele didactice cu studii medii titulare în învăţământul special pe posturi de activităţi de
pre-profesionalizare se impune completarea studiilor printr-o formă de pregătire universitară în
domeniul tehnic, silvic, economic sau agricol.

Pentru cadrele didactice cu studii superioare de lungă durată titulare în învăţământul special pe
posturi de activităţi de pre-profesionalizare se impune ca în termen de doi ani să se specializeze în
domeniul educaţiei tehnologice prin forme de conversie în cadrul instituţiilor de învăţământ superior
autorizate/acreditate.


(27) Posturile didactice/catedrele din învăţământul special pot fi ocupate şi de absolvenţi cu
diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 7
alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare ori cele de la alin. (25) - în concordanţă cu Centralizatorul.

Posturile didactice/catedrele din învăţământul special liceal pot fi ocupate de absolvenţi cu
diplomă ai învăţământului superior care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. e) sau
lit.i) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, coroborate cu prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare ori cu cele de la alin. (25) - în
concordanţă cu Centralizatorul.

(28) Posturile didactice din învăţământul artistic pot fi ocupate de cadrele didactice care se
încadrează în prevederile art. 7 alin. (1) lit. d), lit. e), lit. h) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare - în concordanţă cu
Centralizatorul.

Posturile didactice/catedrele de specialitate din unităţile de învăţământ cu clase de arte plastice,
decorative, ambientale, arhitectură, design se constituie având în vedere finalităţile educaţionale şi
specializările filierei vocaţionale. Disciplinele fundamentale, care se predau la clasele a IX-a şi a X-a,
studiul formelor şi desenul, studiul formelor şi al culorii, studiul formelor şi al volumului, studiul
compoziţiei, crochiuri, elemente de perspectivă, desen proiectiv, interdependenţe funcţionale în relaţia
om – formă – ambient sunt discipline complementare strict necesare formării limbajului plastic şi a
percepţiei vizuale, ce constituie o formă de pre-orientare, în cunoştinţă de cauză, spre una din
specializările profilului.

La unităţile de învăţământ cu clase de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design nu
se constituie catedre vacante titularizabile numai cu ore din disciplinele fundamentale care se
predau la clasele a IX-a şi a X-a.

Disciplina educaţie artistică este predată de absolvenţii învăţământului superior de lungă durată
sau ai ciclului II de studii universitare de masterat având înscrisă pe diplomă una din specializările
prevăzută în Centralizator la aria curriculară „Arte”, disciplinele: arte vizuale, muzică, teatru sau
coregrafie.

(29) Disciplina educaţie tehnologică la clasele V-VIII poate fi predată de:

a) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”, în
concordanţă cu Centralizatorul.

b) absolvenţi cu diplomă ai învăţământului superior cu specializarea în profilul tehnic, silvic,
economic sau agricol.Pe catedrele de educaţie tehnologică, absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior cu
specializarea în profilul tehnic, silvic, economic sau agricol pot fi încadraţi prin suplinire, numai în
lipsa absolvenţilor învăţământului superior cu specializarea „educaţie tehnologică”.

Pentru cadrele didactice cu studii medii titularizate pe o catedră de educaţie tehnologică, care
şi-au completat studiile printr-o formă de pregătire universitară în domeniul tehnic, silvic, economic
sau agricol şi au absolvit învăţământul superior cu diplomă de licenţă/absolvire, norma didactică de
predare se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 43 lit. (c) şi art. 45 alin. (1) din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, iar
încadrarea şi salarizarea acestora se va face corespunzător funcţiei didactice de profesor la catedra de
educaţie tehnologică ocupată.

Disciplina "Educaţie tehnologică" la clasele V-VIII se predă cu clasa întreagă.

(30) Disciplinele/modulele tehnologice de la filiera tehnologică pot fi predate după cum urmează:

a) la învăţământul liceal (clasele IX-XII/XIII)/anul de completare, disciplinele/modulele
tehnologice pot fi predate de absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior tehnic, silvic,
economic şi agricol de lungă durată, precum şi de absolvenţi cu diplomă de studii academice
postuniversitare, cu diplomă de studii aprofundate sau studii postuniversitare de specializare cu durata
de cel puţin un an şi jumătate, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 68 din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de
absolvenţi cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat în domeniul tehnic, silvic,
economic şi agricol – în concordanţă cu Centralizatorul;

b) disciplinele/modulele tehnologice la anul de completare pot fi predate de absolvenţii cu
diplomă ai învăţământului universitar/postuniversitar prevăzuţi la lit. a), precum şi de absolvenţi cu
diplomă de absolvire ai învăţământului universitar tehnic, silvic, economic şi agricol de scurtă durată.

(31) În învăţământul postliceal, încadrarea pe discipline/module se realizează în conformitate cu
prevederile art. 7 alin. (1) lit. e) sau lit. i) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(32) Pregătirea/instruirea practică poate fi realizată de cadrele didactice care îndeplinesc condiţia
prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare.

Cadrele didactice care se încadrează în această categorie sunt considerate personal didactic
calificat, dacă profilul şi specialitatea la care sunt încadrate cu ore de pregătire/instruire practică
coincid cu specializarea/specializările de pe diploma/diplomele de studii.

Salarizarea cadrelor didactice care au absolvit cu diplomă de absolvire/licenţă studii de scurtă
durată/de lungă durată, ciclul I de studiile universitare de licenţă sau ciclul II de studiile universitare de
masterat încadrate pe catedre de pregătire/instruire practică se face similar funcţiei de institutor cu
studii superioare de lungă şi scurtă durată, conform ordinului ministrului educaţiei şi cercetării


nr. 4788/2005 pentru salarizarea funcţiei de maistru instructor cu studii superioare de lungă şi scurtă
durată, exceptând situaţiile în care în planurile – cadru se prevede faptul că anumite module de
pregătire/instruire practică sunt predate de profesori de specialitate.

(33) La disciplina pregătire/instruire practică, încadrarea cadrelor didactice se face în funcţie de
modul de organizare a acestei activităţi pe niveluri de învăţământ.

Pregătirea/instruirea practică se efectuează pe clase la agenţi economici sau pe clase/grupe în
atelierele proprii, în funcţie de resursele materiale existente şi de prevederile din
convenţiile/protocoalele de parteneriat încheiate între unităţile de învăţământ şi agenţii economici, cu
încadrarea în numărul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului şcolar.

În unităţile de învăţământ preuniversitar, prevăzute în ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
nr. 437/2007, asistate în cadrul programelor de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic
PHARE VET RO 9405, PHARE TVET RO 0108 PHARE TVET RO 2003 şi PHARE TVET RO
2004, precum şi în unităţile de învăţământ implicate în proiectele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi
Inovării de colaborare bilaterală cu Austria ECONET şi TOURREG prin KULTURKONTAKT
Austria şi de colaborare bilaterală cu Franţa pregătirea/instruirea practică se organizează în atelierele
proprii, pe grupe de elevi, constituite în condiţiile legii.

(34) Personalul didactic titular pe un post/catedră de corepetitor/acompaniament, din liceele
vocaţionale şi din unităţile cu învăţământ integrat şi suplimentar de artă, precum şi cel din palatele şi
cluburile copiilor şi elevilor/Palatul Naţional al Copiilor rămâne încadrat ca personal didactic titular, în
conformitate cu actul de numire/transfer pe post/catedră, în aceeaşi unitate de învăţământ şi
beneficiază de toate drepturile personalului didactic, conform art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(35) Norma didactică a personalului din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor
judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore/săptămână, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 103/1998 privind
modificarea structurii normei didactice în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Legea
nr. 109/1999, în raport cu care se stabilesc drepturile salariale.

Personalul didactic din serviciile specializate aflate în subordinea direcţiilor judeţene de asistenţă
socială şi protecţia copilului, transferat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997
privind protecţia copilului aflat în dificultate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998,
beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(36) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolvenţi ai învăţământului
superior de lungă sau scurtă durată în profilul postului ori de absolvenţi cu diplomă ai cursurilor
postuniversitare cu durata de cel puţin 3 semestre, aprobate în acest scop de Ministerul Educaţiei,


Cercetării şi Inovării - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de
specializare în profilul postului, care îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 68 din Legea
învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de
absolvenţi cu diplomă ai ciclului I de studii universitare de licenţă sau au ciclului II de studii
universitare de masterat, în concordanţă cu Centralizatorul. Norma didactică a profesorului
documentarist se stabileşte conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor de
documentare, aprobat prin ordin al ministrului, educaţiei, cercetării şi inovării.

(37) Norma didactică în unităţile de învăţământ preuniversitar particular se constituie în
conformitate cu prevederile alin. (6). În norma didactică a personalului didactic din unităţile de
învăţământ preuniversitar particular pot fi cuprinse atât ore de predare din trunchiul comun, cât şi ore
opţionale cuprinse în schema orară pe parcursul întregii zile.

Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi
didactice/catedre în unităţile de învăţământ preuniversitar particular se realizează asigurându-se, cu
prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare la aceleaşi clase sau grupe de elevi.

În unităţile de învăţământ preuniversitar particular, proiectul de încadrare, elaborat în funcţie de
proiectul planului de şcolarizare adoptat, se aprobă de consiliul profesoral, se avizează de consiliul de
administraţie al unităţii de învăţământ respective şi se înaintează spre verificare şi validare comisiei de
mobilitate a inspectoratului şcolar.

Art. 2. (1) Nu se constituie catedre vacante titularizabile pentru concurs cu ore opţionale, exceptând
unităţile de învăţământ cu un singur rând de clase, unde se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-2
ore opţionale şi unităţile de învăţământ/clasele cu predare în regim intensiv/bilingv/în limbile minorităţilor,
în care se pot constitui catedre vacante titularizabile cu 1-4 ore opţionale.

(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se publică în conformitate cu Centralizatorul.

(3) În unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de învăţământ (clase I-XII/XIII, clase
V-XII/XIII, grupuri şcolare), posturile didactice/catedrele vacante se publică pentru nivelul de
învăţământ cel mai înalt corespunzător unităţii de învăţământ şi postului didactic. În mod excepţional,
pentru soluţionarea restrângerilor de activitate, în unităţile de învăţământ cu mai multe niveluri de
învăţământ pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial (clasele V-VIII).

(4) Posturile vacante/rezervate de profesor în cabinete de asistenţă psihopedagogică se publică la
unităţile de învăţământ la care sunt normate conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a
centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, aprobat prin ordin
al ministrului educaţiei, cercetării şi inovării.

Art. 3. Proiectul de încadrare, elaborat în funcţie de proiectul planului de şcolarizare adoptat, se
aprobă de consiliul profesoral, se avizează de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ
respective şi se înaintează spre verificare şi validare comisiei de mobilitate a inspectoratului şcolar.


Art. 4. (1) La nivelul unităţilor de învăţământ, încadrarea personalului didactic titular şi
repartizarea cadrelor didactice titulare pe structuri se realizează de conducerile unităţilor de
învăţământ, în baza documentelor de numire/transfer/dispoziţiilor de repartizare, cu respectarea
prevederilor prezentei Metodologii.

În situaţia în care un post didactic dintr-o structură sau din unitatea de învăţământ cu
personalitate juridică este solicitat de două sau mai multe cadre didactice titulare de aceeaşi
specialitate, pentru departajare se aplică criteriile şi punctajele pentru evaluarea personalului didactic,
prevăzute în anexa nr. 2 din prezenta Metodologie. Dacă rezultatul evaluării obiective nu conduce la
departajare, se aplică, în ordine, următoarele criterii socioumanitare: apropierea de domiciliu;
soţul/soţia să lucreze în învăţământ în aceeaşi localitate; soţ/soţie cu domiciliul în localitate; părinţi cu
domiciliul în localitate; motive de sănătate care nu permit părăsirea localităţii; soţul/soţia să lucreze în
învăţământ, alte cauze obiective dovedite cu acte, ca de exemplu: minori în întreţinere, părinţi bolnavi,
proprietăţi imobiliare în localitate.

(2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor şi încadrarea cadrelor didactice pe posturi
didactice/catedre se realizează asigurându-se, cu prioritate, continuitatea activităţii didactice de predare
la aceleaşi clase sau grupe de elevi.

(3) Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate comunicate de către unităţile de
învăţământ este validată de către comisia de mobilitate a personalului didactic şi comunicată în scris
consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.

Art. 5. În învăţământul gimnazial din mediul rural, cu acordul cadrului didactic, norma didactică
de predare a personalului didactic se poate constitui, în mod excepţional, din cel puţin 1/2 normă cu
ore în specialitate şi restul din alte ore decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe
diplomă/diplome cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale. Pentru cadrele
didactice aflate în această situaţie se recomandă să se specializeze în a doua disciplină dominantă, care
nu este în concordanţă cu specializarea/specializările de pe diplomă/diplome, prin forme de conversie
în cadrul instituţiilor autorizate/acreditate.

Art. 6. (1) Soluţionarea, în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, a cererilor de
întregire a normei formulate de cadrele didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ,
prin pretransfer şi transfer pentru restrângere de activitate într-o singură unitate de învăţământ, se poate
realiza conform specializării/specializărilor de pe diploma/diplomele de studii ţinând seama de
prevederile art. 7, art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului. Această categorie de personal
beneficiază de toate drepturile personalului didactic prevăzute de Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În cazul în care două sau mai multe cadre didactice titulare solicită întregirea normei pe
aceleaşi ore din aceeaşi unitate de învăţământ, pentru stabilirea cadrului didactic căruia i se întregeşte


norma didactică se aplică criteriile de punctaj de la restrângerile de activitate, prevăzute în anexa nr. 2
care face parte integrantă din prezenta Metodologie.

Art. 7. (1) La propunerea directorului unităţii de învăţământ, în baza solicitării şi cu acordul
cadrului didactic, prin decizia inspectorului şcolar general se dispune completarea normei didactice pe
durata unui an şcolar, cu respectarea art. 1 sau art. 5 din prezenta Metodologie, astfel:

a) cu ore în specialitate în unitatea de învăţământ respectivă la altă/alte discipline;

b) cu ore în specialitate la altă/alte unităţi de învăţământ;

c) cu alte ore decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome
cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor salariale, numai în învăţământul gimnazial
din mediul rural.

(2) Completarea normei didactice se propune pentru cadrele didactice care rămân în încadrare cu
cel puţin jumătate de normă în specialitate, potrivit art. 1 din prezenta Metodologie, conform actului
de numire/transfer pe postul didactic/catedră.

(3) În mediul rural completarea normei didactice, conform specializării/specializărilor de pe
diplomă/diplome în aceeaşi unitate sau în alte unităţi de învăţământ, cu acordul cadrului didactic, se
poate realiza pe durata unui an şcolar ori pe durată nedeterminată în unităţi de învăţământ de acelaşi
nivel, fapt consemnat în decizia de repartizare pentru completarea normei. Completarea normei
didactice pe durată nedeterminată în unităţi de învăţământ de acelaşi nivel din mediul rural se
realizează ţinând seama de prevederile art. 7, art. 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Centralizatorului.

(4) Completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ se realizează în şedinţă publică
organizată de către comisia de mobilitate judeţeană/a municipiului Bucureşti în perioada prevăzută de
Calendarul mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar, numit în continuare Calendar.

(5) Ierarhizarea cadrelor didactice, care participă la şedinţa publică pentru completarea normei
didactice se face pe baza punctajului rezultat din evaluarea activităţii, pe baza criteriilor menţionate în
anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Metodologie. Soluţionarea completărilor de normă
în alte unităţi de învăţământ se face în ordinea descrescătoare a punctajului, pe catedre incomplete şi în
mod excepţional, când s-au epuizat acestea, completarea se poate face pe fracţiuni din catedre
complete.

(6) Cadrul didactic, care nu poate participa la şedinţa publică de soluţionare a completărilor de normă
didactică, are dreptul să desemneze, prin procură notarială în original, un împuternicit care să îi reprezinte
interesele. În cazul în care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţa
publică, comisia îi atribuie din oficiu un post didactic/catedră din lista afişată, conform punctajului.

(7) Personalul didactic titular căruia i s-a completat norma didactică în altă/alte unităţi de
învăţământ beneficiază de continuitate în anul şcolar următor pe aceleaşi ore, dacă acestea mai sunt
viabile, cu acordul cadrului didactic.


(8) În cazul în care în unitatea de învăţământ există cadre didactice titulare pentru care nu se pot
constitui catedre potrivit art. 1 din prezenta Metodologie, în mod excepţional, completarea normei
didactice de predare se dispune prin decizia inspectorului şcolar general, pe un an şcolar, cu acordul
cadrului didactic, la unităţi de învăţământ compatibile cu nivelul studiilor, după cum urmează:

a) cu ore la specializarea/specializările pe care cadrele didactice au dreptul să le predea, potrivit
art. 1 din prezenta Metodologie;

b) prin realizarea de catedre combinate la liceu/anul de completare şi gimnaziu, din ore la
specializarea principală din diploma de studii la liceu/anul de completare şi din ore la specializarea
principală sau secundară la gimnaziu;

c) din ore în specialitate, potrivit art. 1 din prezenta Metodologie, la unităţi de învăţământ din
aceeaşi localitate/comună/sector/municipiul Bucureşti sau din localităţi apropiate;

d) cu alte ore decât cele corespunzătoare specializării/specializărilor de pe diplomă/diplome
cuprinse în planul de învăţământ, cu menţinerea drepturilor, salariale, numai în învăţământul gimnazial
din mediul rural.

Art. 8. (1) În cazul existenţei a două sau mai multe cadre didactice titulare la aceeaşi specialitate,
pentru stabilirea cadrului didactic căruia i se completează norma didactică la nivelul unităţii de
învăţământ, conform prevederilor art. 7 din prezenta Metodologie, se aplică criteriile de punctaj de la
restrângerile de activitate, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta Metodologie,
inclusiv pentru cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar care ocupă funcţii de
conducere, îndrumare şi control prin detaşare în interesul învăţământului. Fac excepţie cadrele
didactice care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (4) lit. (c), art. 101 şi art. 106 alin. (1) din
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Cadrele didactice titulare care au decizia de numire/transfer în mai multe unităţi de învăţământ
sau pe mai multe specializări sunt vizate de completarea normei didactice în alte unităţi de
învăţământ/specializări, în cazul în care la nivelul uneia dintre unităţi/specializări se reduce numărul de ore.

(3) În situaţia în care la nivelul unităţii de învăţământ se reduce numărul de ore la disciplina educaţie
tehnologică, se propune completarea normei didactice în alte unităţi de învăţământ/specializări, cu
prioritate, pentru cadrele didactice care nu au specializarea educaţie tehnologică.

(4) În situaţia reducerii numărului de ore de la clasele/grupele cu predare intensivă/bilingvă sau
în limbile minorităţilor naţionale se propune completarea normei didactice în alte unităţi de
învăţământ/specializări, cu prioritate, pentru cadrele didactice care nu au absolvit studiile în limba în
care se face predarea.

Art. 9. (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete se
face după încadrarea titularilor pe posturile didactice/catedrele de bază şi după soluţionarea întregirilor
de catedră, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităţi de
învăţământ/specializări, într-o singură unitate de învăţământ/specializare.


(2) Lista cuprinzând posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate complete şi
incomplete se afişează la inspectoratele şcolare conform Calendarului.

(3) Directorul fiecărei unităţi de învăţământ poartă întreaga responsabilitate pentru vacantarea
posturilor proprii şi are obligaţia de a afişa la unitatea de învăţământ toate posturile didactice/catedrele
vacante/rezervate, în termen de cel mult 72 ore, după aprobarea încadrării de către consiliul de
administraţie al inspectoratului şcolar.

(4) Inspectoratul şcolar are obligaţia de a face publică, prin afişarea la inspectorat şi la unităţile de
învăţământ vizate, lista posturilor didactice/catedrelor supuse restrângerii de activitate, conform
Calendarului. Directorul unităţii de învăţământ răspunde de afişarea la sediul acesteia a listei posturilor
didactice/catedrelor supuse restrângerii de activitate din unitate, la data prevăzută în Calendar.

(5) Schimbarea profilului unui post pentru care există autorizare/acreditare din cluburile sportive
şcolare, precum şi din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor, se poate face numai cu acordul
conducerii inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, respectiv cu acordul Ministerului
Educaţiei, Cercetării şi Inovării pentru Palatul Naţional al Copiilor, de regulă în perioada întocmirii
proiectului planului de şcolarizare. Înfiinţarea de noi profiluri se realizează în baza procedurii de
autorizare privind funcţionarea provizorie.

Art. 10. (1) Cadrele didactice titulare care solicită continuarea activităţii în învăţământ, conform
art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările
ulterioare, pot fi menţinute ca titulare în funcţia didactică peste vârsta standard de pensionare la
1 septembrie 2010, numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/catedre vacante
corespunzătoare pentru soluţionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administraţie al
inspectoratului şcolar aprobă menţinerea în activitate în funcţie de: evoluţia demografică, planurile de
şcolarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal şi evoluţia planurilor de învăţământ.

(2) Cadrelor didactice titulare pentru care nu s-a aprobat menţinerea în funcţia didactică peste
vârsta standard de pensionare la 1 septembrie 2010, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997 privind
Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu solicită pensionarea
în condiţiile legii, li se aplică prevederile art. 58 şi ale art. 61 din Codul Muncii aprobat prin Legea
nr. 53/2003 cu modificările şi completările ulterioare.


CAPITOLUL al II-leaORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA TRANSFERĂRII PERSONALULUI DIDACTIC
TITULAR DISPONIBILIZAT PRIN RESTRÂNGERE DE ACTIVITATE SAU PRIN
RESTRUCTURAREA REŢELEI ŞCOLARE ŞI PRETRANSFERĂRII, LA CERERE, A
PERSONALULUI DIDACTIC TITULARSecţiunea I

Dispoziţii GeneraleArt. 11. Transferarea pentru restrângere de activitate şi pretransferarea, la cerere, a personalului
didactic titular în învăţământul preuniversitar se organizează în baza prevederilor art. 9, ale art. 10
alin.(1) lit. a), b), b1) şi b2) , ale art. 13 şi ale art. 18 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor art. 15
din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 12. (1) La sesiunea de ocupare a posturilor didactice vacante prin transferare pentru
restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare şi pretransferare pot participa:

a) cadrele didactice titulare din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare transferate din învăţământul preuniversitar de stat conform
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1998, care funcţionează în structurile specializate din
subordinea direcţiilor generale pentru asistenţă socială şi protecţia copilului;
c) cadrele didactice titulare prin concurs, în unităţi de învăţământ preuniversitar particular
Anex